Shounen

Tower Into The Clouds

5
ตอนที่ 38 29 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 37 29 มิถุนายน 2021

Tsui no Taimashi ―Ender Geisterー

0
ตอนที่ 11 24 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 10 24 มิถุนายน 2021

Sakamoto Days

3
ตอนที่ 16 24 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 15 24 มิถุนายน 2021

Boku no Namae wa “Shounen A”

4
ตอนที่ 7 23 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 6 18 มิถุนายน 2021

Return of the Mountain Hua Sect

0
ตอนที่ 10 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 9 19 มิถุนายน 2021

The Mythical Realm

5
ตอนที่ 85 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 84 19 มิถุนายน 2021

Yumizuka Iroha’s No Good Without Her Procedure!

0
ตอนที่ 15 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 14 19 มิถุนายน 2021

Sugar Dog

0
ตอนที่ 8 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 7 19 มิถุนายน 2021

Slow Starter

0
ตอนที่ 8 19 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 7 19 มิถุนายน 2021

Unnamed Memory

0
ตอนที่ 5.1 18 มิถุนายน 2021
ตอนที่ 4.2 18 มิถุนายน 2021